Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шпак Дмитро Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73000 Херсон Миколаївське шосе, 5 КМ
4. Код за ЄДРПОУ 05905734
5. Міжміський код та телефон, факс (0552) 33-44-06 (0552) 33-44-19
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.02.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 13.02.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00913545.smida.gov.ua в мережі Інтернет 13.02.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.02.2018 звільнено Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
13.02.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Звiльнено посадову особу – Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за власним бажанням. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 01.12.2011 р.
13.02.2018 обрано Ревiзор Якименко Наталiя Василiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
13.02.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Ревiзор Якименко Наталiя Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з звiльненням попереднього Ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, м.Київ. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком вiдповiдно до Статуту Товариства.