Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шпак Дмитро Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73000 Херсон Миколаївське шосе, 5 КМ
4. Код за ЄДРПОУ 05905734
5. Міжміський код та телефон, факс (0552) 33-44-06 (0552) 33-44-19
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 17.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05905734.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 17.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за рiшенням єдиного акцiонера. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.10.2013 р.
16.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за рiшенням єдиного акцiонера. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.10.2013 р.
16.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за рiшенням єдиного акцiонера. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 23.04.2012 р.
16.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Маковiй Вiталiй Григорович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Маковiй Вiталiй Григорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за рiшенням єдиного акцiонера. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 23.04.2012 р.
16.05.2018 обрано Член Наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.
16.05.2018 обрано Голова Наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович
?(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. На засiданнi Наглядової ради, що вiдбулось 16.05.2018 р. особу обрано Головою Наглядової ради Товариства.
16.05.2018 обрано Член Наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Переобрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння "Укрвидавполiграфiя". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.
16.05.2018 обрано Член Наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.
16.05.2018 обрано Член Наглядової ради Карасьова Вiкторiя Валентинiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
16.05.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПАТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Карасьова Вiкторiя Валентинiвна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2012-2017 – Генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017 по теперiшнiй час заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.