Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Шпак Дмитро Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73034 Херсон Миколаївське шосе, 5 КМ
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05905734
5. Міжміський код та телефон, факс (0552) 33-44-06 (0552) 33-44-19
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Газета "Голос України" 08.02.2019
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05905734.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 08.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.02.2019 припинено повноваження Ревiзор Товариства Якименко Наталiя Василiвна - 0
Зміст інформації:
07.02.2019 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Ревiзор Товариства Якименко Наталiї Василiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за рiшенням єдиного акцiонера. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 13.02.2018 р.
07.02.2019 обрано Ревiзор Товариства Монастирська Юлiанна Миколаївна - 0
Зміст інформації:
07.02.2019 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "НАДДНIПРЯНСЬКА ПРАВДА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Ревiзор Товариства Монастирську Юлiанну Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього Ревiзора Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Завiдуюча вiддiлом УНIАН, Економiст АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.